Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Novom Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Opća sjednica sudaca - Godišnje izvješće o radu suda za 2018. godinu

30.01.2019.

         Na Općoj sjednici sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku održanoj dana     30.01.2019. godine prezentirani su rezultati rada suda za 2018. godinu.

  U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su izuzetno dobri rezultati rada. Ukupno u radu je bilo 2846 predmeta. Od toga iz 2017. godine su prenesena 244 predmeta, a u 2018. godini primljeno je 2602 predmeta. Broj primljenih predmeta u 2018. godini je smanjen i to sa 2656 predmeta na 2602 predmeta (manje za 54 predmeta ili 2 %). Smanjen je broj predmeta u radu u 2018. godini (2846) za 295 predmeta ili 9,5% u odnosu na 2017. godinu (3141).

 

U 2018. godini od ukupnog broja predmeta u radu (2846) riješeno je ukupno 2622 predmeta ili 92,13% predmeta.

 

Priliv predmeta na godišnjem nivou je savladan. Po sucu primljeno je 200 predmeta, a riješeno 202 predmeta.

            Broj neriješenih predmeta je 224 i pokazuje trend smanjenja neriješenih predmeta za 20 predmeta ili 8,9 % u odnosu na 2017. godinu (244).

 

            U 2018. godini ostvarena je kolektivna norma suda od 106,46%.

Kvalitet rada suda iznosi 92,91%.

Ukupno je održano 2079 sjednica vijeća, glavnih pretresa, ročišta i dr., što prosječno iznosi gotovo 10 po radnom danu.

 

Kantonalni sud u Novom Travniku je sukladno Naputku VSTV-a BiH, izradio Plan rješavanja predmeta za 2018. godinu. Izrađeni su Kvartalni Planovi za drugostupanjske predmete ovoga suda, te Godišnji Plan za prvostupanjske kaznene i upravne predmete. Ukupno je obuhvaćen 1101 predmet. Riješeno je ukupno 1095 predmeta. Realizacija planova rješavanja predmeta za 2018. godinu iznosi 99,5 %.

Na referatima građanskog i upravnog odjeljenja na dan 31.12.2018. godine nema predmeta koji su na rješavanju duže od godinu dana. Kazneno odjeljenje je ažurno, osim predmeta u kojima ne postoji mogućnost postupanja (ukupno 4 K i 3 Kps), usljed nedostupnosti optuženika.

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su u Kantonalnom sudu u Novom Travniku riješeni u 2018. godini iznosi 34 dana. Prosječno trajanje postupka smanjeno je za 33 dana u odnosu na 2017. godinu kada je iznosilo 67 dana.

            Godišnje izvješće o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku za 2018. godinu bit će dostavljeno VSTV-u BiH, Vrhovnom sudu Federacije BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK i Saboru/Skupštini Kantona.

 

 Više...


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Godišnje izvješće o radu suda za 2017. godinu

26.01.2018.

         Na Općoj sjednici sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku održanoj dana     26.01.2018. godine prezentirani su rezultati rada suda za 2017. godinu.

  U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su izuzetno dobri rezultati rada. Ukupno u radu je bilo 3141 predmeta. Od toga iz 2016. godine je preneseno 485 predmeta, a u 2017. godini primljeno je 2656 predmeta. Broj primljenih predmeta u 2017. godini je smanjen i to sa 2803 predmeta na 2656 predmeta (manje za 147 predmeta ili 5,53 %). Smanjen je broj predmeta u radu u 2017. godini (3141) za 519 predmeta ili 16,52% u odnosu na 2016. godinu (3660).

 

U 2017. godini od ukupnog broja predmeta u radu (3141) riješeno je ukupno 2897 predmeta ili 92,23% predmeta.

 

Priliv predmeta na godišnjem nivou je savladan. Po sucu primljeno je 177 predmeta, a riješeno 193 predmeta.

            Broj neriješenih predmeta je 244 i pokazuje trend smanjenja neriješenih predmeta za 241 predmeta ili 49,69 % u odnosu na 2016. godinu (485).

 

            U 2017. godini ostvarena je kolektivna norma suda od 101,27%.

Kvalitet rada suda iznosi 96,19%.

Ukupno je održano 2224 sjednica vijeća, glavnih pretresa, ročišta i dr., što prosječno iznosi gotovo 10 po radnom danu.

 

Kantonalni sud u Novom Travniku je sukladno Naputku VSTV-a BiH, izradio Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu. Izrađeni su Kvartalni Planovi za drugostupanjske predmete ovoga suda, te Godišnji Plan za prvostupanjske kaznene i upravne predmete. Ukupno je obuhvaćeno 1273 predmeta. Riješeno je ukupno 1264 predmeta. Realizacija planova rješavanja predmeta za 2017. godinu iznosi 99%.

Na referatima građanskog i upravnog odjeljenja na dan 31.12.2017. godine nema predmeta koji su na rješavanju duže od godinu dana. Kazneno odjeljenje je ažurno, osim predmeta u kojima ne postoji mogućnost postupanja (ukupno 4 K i 3 Kps), usljed nedostupnosti optuženika.

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su u Kantonalnom sudu u Novom Travniku riješeni u 2017. godini iznosi 67 dana. Prosječno trajanje postupka smanjeno je za 39 dana u odnosu na 2016. godinu kada je iznosilo 106 dana.

            Godišnje izvješće o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku za 2017. godinu bit će dostavljeno VSTV-u BiH, Vrhovnom sudu Federacije BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK i Saboru/Skupštini Kantona.

 

             Više...


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Godišnje izvješće o radu suda za 2016. godinu

30.01.2017.

         Na Općoj sjednici sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku održanoj dana 30.01.2017. godine prezentirani su rezultati rada suda za 2016. godinu.

            U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su izuzetno dobri rezultati rada. Ukupno u radu je bilo 3660 predmeta. Od toga iz 2015. godine je preneseno 857 predmeta, a u 2016. godini primljeno je 2803 predmeta. Broj primljenih predmeta u 2016. godini je smanjen i to sa 3429 predmeta na 2803 predmeta (manje za 626 predmeta ili 18,25 %).

Riješeno je ukupno 3175 predmeta ili 86,7% predmeta u 2016. godini od ukupnog broja predmeta u radu (3660).  

            Priliv predmeta na godišnjem nivou je savladan. Po sucu je primljeno 187 predmeta, a riješeno 212 predmeta.

            Broj neriješenih predmeta je 485 i pokazuje trend smanjenja neriješenih predmeta za 372 predmeta ili 43,4 % u odnosu na 2015. godinu (857).

 

            U 2016. godini ostvarena je kolektivna norma suda od 106,07%.

Kvalitet rada suda iznosi 86,55 %.

            Ukupno je održano 2595 glavnih rasprava, sjednica vijeća, ročišta i dr., što prosječno iznosi 10 po radnom danu.

 

Kantonalni sud u Novom Travniku je sukladno Naputku VSTV-a BiH, izradio Plan rješavanja predmeta za 2016. godinu. Izrađeni su Kvartalni Planovi za drugostupanjske predmete ovoga suda, te Godišnji Plan za prvostupanjske kaznene i upravne predmete. Ukupno je obuhvaćen 1941 predmet. Riješeno je ukupno 1924 predmeta. Realizacija planova rješavanja predmeta za 2016. godinu iznosi 99%.

Na dan 31.12.2016. godine na referatima građanskog i upravnog odjeljenja nema predmeta koji su na rješavanju duže od godine dana.

 

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su u Kantonalnom sudu u Novom Travniku riješeni u 2016. godini iznosi 106 dana, osim neriješivih predmeta u kojima ne postoji mogućnost postupanja (ukupno 4 K i 3 Kps). Prosječno trajanje postupka smanjeno je za 14 dana u odnosu na 2015. godinu kada je prosječno trajanje postupka iznosilo 120 dana.

            Godišnje izvješće o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku za 2016. godinu bit će dostavljeno VSTV-u BiH, Vrhovnom sudu Federacije BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK i Saboru/Skupštini Kantona.

 

          Više...


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Saopćenje za javnost u povodu Godišnjeg izvješća o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku za 2015. godinu

02.02.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU

Broj: 06 0 Su 009060 16 Su

Novi Travnik, 02.02.2016. godine

 

Saopćenje za javnost

u povodu Godišnjeg izvješća o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku

za 2015. godinu

 

            Kantonalni sud u Novom Travniku u 2015. godini ostvario je slijedeće radne rezultate:

 

            U 2015. godini u Kantonalnom sudu u Novom Travniku u radu je bio ukupno 4441 predmet.

            U rad je tijekom godine primljeno 3429 predmeta.

            Riješeno je 3584 predmeta.

            Priliv predmeta na godišnjem nivou je savladan. 

            Broj neriješenih predmeta - 857 pokazuje trend smanjenja  neriješenih predmeta za 155 predmeta ili 18% u odnosu na 2014. godinu-1012.

            Kvalitet rada suda iznosi  87%.

            Prosječna kolektivna norma suda je 116,7%.

            Realizacija planova rješavanja predmeta za 2015. godinu iznosi 98,28%.

            Po sucu primljeno je 229 predmeta, a riješeno 239 predmeta.

            Ukupno je održano 2743 glavnih rasprava, sjednica vijeća, ročišta i dr. Prosječno je dnevno održano 11 sjednica vijeća, ročišta za glavni pretres, dugostupanjskih rasprava i dr.

            Kazneno odjeljenje je ažurno, osim predmeta u kojima ne postoji mogućnost postupanja, ukupno 8 predmeta - 5  K i 3 Kps predmeta. Na referatima građanskog odjeljenja na dan 31.12.2015. godine nema predmeta koji su na rješavanju pred ovim sudom duže od godinu dana. Na upravnom referatu 1 predmet je stariji od jedne godine, a na dan 31.12.2015. godine, 31 U predmet je stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja tužbe pred ovim sudom.

            Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2015. godini       iznosi 4 mjeseca (120 dana).

            U 2015. godini zaprimljeno je ukupno 6 predmeta ratnih zločina. Ukupno u radu bilo     je 14       predmeta ratnih zločina. Riješeno 10 predmeta.). Neriješena su 4 predmeta.

            U 31 kaznenom predmetu donesene su 24 osuđujuće presude, 6 oslobađajućih presuda te 1 presuda kojom se optužba odbija (zastara). Donesena je 1 presuda po priznanju krivnje i 5 presuda po sporazumu o priznanju krivnje (4K, 1 KRz i 1 Kps).

            U 31 predmetu u kojima su donesene presude procesuirane su 43 osobe, 42 osobe muškog spola i 1 osoba ženskog spola.

            Ukupno je u kaznenim predmetima izrečeno 106 godina i 1 mjesec zatvora. Najviša izrečena zatvorska kazna je 26 godina (K predmet ubojstvo), a najniža zatvorska kazna je 6 mjeseci (K predmet razbojništvo). Uvjetovano 2 godine i 7 mjeseci zatvora.

            U tijeku 2015. godine u pritvoru je bilo 19 pritvorenika. U pritvoru je provedeno ukupno 2276 dana, odnosno 75 mjeseci i 26 dana. U prosjeku su pritvorene osobe boravile u pritvoru 120 dana, tj. 4 mjeseca. Najduži boravak u pritvoru u 2015. godini iznosi 365 dana, a najkraći boravak u pritvorskim jedinicama u 2015. godini iznosi 28 dana. Osamnaest pritvorenih osoba koje su boravile u pritvoru u 2015. godini su osobe muškog spola, a 1 pritvorena osoba – ženskog spola.

            Odjel za podršku svjedocima odgovoran je za pružanje psihološke, socijalne i logističke podrške i pomoći svjedocima koji se pojavljuju pred Kaznenim odjeljenjem Suda. Odjel za podršku svjedocima u 2015. godini radio je sa 168 svjedoka. Odjel za podršku svjedocima je imao 509 intervencija u radu sa svjedocima. Intervencije podrazumijevaju pružanje psihološke podrške, logističke podrške i pravne podrške. Odjel za podršku svjedocima ostvario je u 2015. godini dobru suradnju s Kantonalnim tužiteljstvom KSB/SBK u Travniku, sa Centrima za socijalni rad i mentalno zdravlje u Vitezu, s nevladinim organizacija, kao i sa drugim Odjelima za podršku svjedocima u BiH. U predmetima ratnih zločina, OPS je radio sa 49 svjedoka u 2015. godini.

           

            Ukupni rezultati rada suda ostvareni su punim angažmanom svih sudaca, kao i stručnih suradnika u 2015. godini te pravovremenim i kvalitetnim obavljanjem radnih zadataka od strane svih uposlenika suda, odgovarajućim organizacionim mjerama, osiguranjem materijalno-tehničkih uvjeta rada.

 

            Zahvaljujući donatorskim sredstvima, u okviru Projekta - Unapređenje efikasnosti pravosuđa u BiH, financiranog od Vlade Kraljevine Norveške, izvršeni su radovi na sanaciji krova zgrade Kantonalnog suda u Novom Travniku. Vrijednost izvedenih radova je 32.450,62 KM sa PDV-om, a 27.735,57 KM bez PDV-a.

 

            Kantonalni sud u Novom Travniku, dana 30.10.2015. godine obilježio je Europski dan pravde manifestacijom „Dani otvorenih vrata suda“ i Okruglim stolom na temu: „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u obitelji u BiH“, organiziranim uz suradnju i financijsku podršku Atlantske inicijative (AI) i Centra za sigurnost, razvoj i vladavinu prava (DCAF).

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                                       Katica Jozak-Mađar

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Godišnje izvješće o radu suda za 2014. godinu

04.02.2015.

         Na općoj sjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku održanoj dana 30.01.2015. godine prezentirani su rezultati rada suda za 2014. godinu.

          U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su dobri rezultati rada. Povećan je priliv predmeta u 2014. godini u usporedbi sa 2013. godinom, zaprimljeno je 3771 predmet (više za 483 predmeta ili 14,7 %).

          Ukupno u radu se nalazilo 4685 predmeta.

          Riješeno je ukupno 3673 predmeta ili 78,4% od ukupnog broja predmeta u radu u 2014. godini što je u odnosu na 2013. godinu više za 244 predmeta ili 6,64%.

          U usporedbi sa 2013. godinom, broj primljenih predmeta u 2014. godini je povećan i to sa 3288 predmeta na 3771 predmet (više za 483 predmeta ili 14,7 %). Uspoređujući broj neriješenih predmeta koji su preneseni u 2014. godinu (914) sa stanjem neriješenih predmeta na dan 31.12.2014. godine (1012), vidljiv je trend porasta broja neriješenih predmeta  za 98 predmeta ili 10,72 %. Zabilježen je trend opadanja broja neriješenih predmeta na referatima: Gž, Pž, Rsž, Kžk, a povećan je broj neriješenih predmeta na referatima K, Rz, Kž, Pžp i U u usporedbi sa 2013. godinom, kvartalnim planom i listama predmeta.

Kantonalni sud u Novom Travniku je sukladno Naputku VSTV-a BiH izradio Plan rješavanja predmeta za 2014. godinu. Planom za I kvartal obuhvaćeno je ukupno 387 predmeta, od čega je na dan 31.03.2014. godine riješeno ukupno 369 predmeta što procentualno iznosi 95,3%.

Ostvarena norma na predmetima iz Plana za I kvartal je iznosila 66,3% jer ovaj sud nije imao više predmeta koji su mogli biti obuhvaćeni Planom. 

Prema zvaničnim informacijama VSTV-a BiH prezentiranim na tematskoj Konferenciji „Smanjenje broja neriješenih predmeta“ koja je održana 25.03.2014. godine u Mostaru, Kantonalni sud u Novom Travniku nije u obvezi izrade Plana rješavanja predmeta za 2014. godinu. S tim u svezi Kantonalni sud u Novom Travniku je za II, III i IV kvartal 2014. godine sačinjavao liste predmeta koji su stariji od jedne godine.

U periodu 01.01.-31.12.2014. godine, kvartalnim planom za period 1.1.-30.03.2014. i listama predmeta za period 01.04.-31.12.2014. godine obuhvaćeno je ukupno 1.361 predmet. Od tog broja riješeno je ukupno 1.329 predmeta ili 97,6%.


U cilju javnog i transparentnog rada suda, u povodu Godišnjeg izvješća o radu za 2014. godinu, više u saopćenju za javnost.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Godišnje izvješće o radu suda za 2013. godinu

29.01.2014.

Na općoj sjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku održanoj dana 29.01.2014.g. prezentirani su rezultati rada suda za 2013.g.

U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su veoma dobri rezultati rada. Povećan je priliv predmeta u 2013.g., zaprimljeno je 3288 predmeta u rad, što je više za 57 predmeta. Riješeno je ukupno 3429 predmeta, što je za 183 predmeta više u odnosu na 2012.g. Ukupno u radu se nalazilo 4343 predmeta, te je ostalo neriješeno 914 predmeta.


Kantonalni sud u Novom Travniku nastavio je kontinuitet u efikasnom rješavanju predmeta. Plan rješavanja starih predmeta za 2013. godinu realiziran je 97,3%.


Glede ostvarene orjentacione norme na predmetima iz Plana, ovaj sud je također uspješno realizirao isti, obzirom da i prema analizama VSTV-a spada u sudove koji su sukladno Naputku VSTV-a BiH za izradu Plana rješavanja starih predmeta za 2013. godinu ostvarili normu od 40% ili više na predmetima iz Plana.


Planom rješavanja starih predmeta obuhvaćeno je ukupno 931 predmet, riješeno je ukupno 906 predmeta, neriješeno 25 predmeta.


U cilju javnog i transparentnog rada suda, u povodu Godišnjeg izvješća o radu za 2013. g., više u saopćenju za javnost.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh